MENU

PODSTRONA

Historia KP PSP

Ustawa z dnia 4 lutego 1950 roku, ustanowiła scentralizowany system państwowych organów ochrony przeciwpożarowej włączony w ramy administracji państwowej. Podstawowe jednostki organizacyjne straży pożarnych podporządkowane zostały organom administracji państwowej - Prezydium Rad Narodowych.
16 kwietnia 1951 roku, Okólnikiem Nr 1 z dnia 01.01.1951 roku, w myśl Zarządzenia Komendanta Głównego, została zorganizowana Powiatowa Komenda Straży Pożarnych przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Wrześni na terenie byłego powiatu.


Pionierzy wrzesińskiej zawodowej Straży Pożarnej
 
Były to lata trudne. Budynki i sprzęt nie odpowiadały w pełni potrzebom organizującej się jednostki. Pierwsi zawodowcy musieli dołożyć wszelkich starań i wysiłku by obiekty i sprzęt przygotować do prowadzenia normalnej działalności przeciwpożarowej, zwłaszcza do akcji gaśniczych. Przypadło im również niełatwe zadanie tworzenia całej struktury pożarniczej. Kolejne lata to nowi pracownicy i tworzenie jednolitej kadry.
Mimo tych trudności jednostka podjęła się zadania kształtowania kadr pożarniczych, oddziaływania profilaktyczno-wychowawczego oraz organizowania Ochotniczych Straży Pożarnych.
Wraz z rozwojem miasta i byłego powiatu, jego uprzemysłowieniem i związanym z tym równoległym wzrostem zagrożenia pożarowego poprawiło się wyposażenie jednostki w sprzęt gaśniczy, nastąpiła poprawa bazy lokalowej oraz zwiększył się stan osobowy i kwalifikacje kadry dowódczej i strażaków.


Stara strażnica przy ulicy Szkolnej (dawniej Armii Czerwonej)
 
Jednak budynek starej strażnicy nie odpowiadał wymogom rozwijającej się jednostki. Rozumiejąc istotę tego problemu Powiatowa Rada Narodowa we Wrześni podjęła decyzję o lokalizacji nowego budynku. Dzięki pełnemu zaangażowaniu wszystkich pracowników komendy, budowa nowej strażnicy trwała zaledwie dwa lata. Każdy doskonale rozumiał celowość tej budowy. W związku z ograniczonymi środkami finansowymi większość zagadnień budowlano-instalacyjnych strażacy, wykonywali sami. Poza zadaniami ratowniczo-gaśniczymi występowali oni w roli murarza, malarza, elektryka, hydraulika oraz innych rzemieślników, którzy są niezbędni w czasie budowy. Pełni poświęcenia i zaangażowania prowadzili pracę nieprzerwanie, również poza godzinami służbowymi w ramach czynu społecznego. Podniesienie gotowości bojowej jednostki, poprawa warunków socjalno-bytowych, w perspektywie stworzenie zaplecza warsztatowo-technicznego wraz z bazą magazynową spotkało się z całkowitą aprobatą wśród załogi. Te dobre tradycje odnotowujemy również w dzisiejszych czasach, gdzie ustawiczny brak środków finansowych zmusza nas do realizacji zadań remontowo-modernizacyjnych we własnym zakresie.


Budowa strażnicy przy ulicy Wrocławskiej
 
Od początku istnienia Zawodowa Straż Pożarna rozpoczęła swą podstawową działalność profilaktyczną z działalnością operacyjną, gospodarczą oraz realizacją czynów społecznych zarówno na potrzeby własne jak i na rzecz miasta i gminy.
W roku 1970 Powiatowa Komenda Straży Pożarnych we Wrześni przeżyła bolesną stratę. Z jej szeregów odszedł na zawsze Powiatowy Komendant kpt.poż. Feliks Roszak. Stanowisko to piastował nieprzerwanie przez 19 lat, zapisując się w kartach historii wrzesińskiego pożarnictwa jako niestrudzony organizator służby pożarniczej, zasłużony, ofiarny pracownik pożarnictwa i działacz społeczny.


 kpt. poż. Feliks Roszak
Pierwszy Komendant Powiatowy


 

W wyniku reformy administracyjnej państwa w roku 1975, która zmieniała istniejące województwa oraz znosiła istnienie powiatów, nastąpiła zmiana nazewnictwa jednostki na Komendę Rejonową Straży Pożarnych we Wrześni oraz zmiana dotychczasowego rejonu działania
O rozmiarach działalności operacyjnej niech świadczy fakt, iż brała ona udział w okresie minionych lat, w kilkuset akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz podczas klęsk żywiołowych, zwłaszcza powodzi. Przykładem niech będzie udział w akcji ratowniczo-gaśniczej w Zakładach Przemysłu Gumowego „Stomil" w Poznaniu, akcja ratowania w czasie powodzi w Orzechowskich Zakładach Przemysłu Sklejek w Orzechowie oraz usuwania skutków kolizji na stacji PKP Września, w wyniku której zostało wykolejonych kilka cystern z gazem propan-butan.
Podkreślić również należy, że kilku funkcjonariuszy jednostki za swoją postawę i zdecydowane działanie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych zostało odznaczonych medalem „Za ofiarność i odwagę".
Strażacy bardzo aktywnie włączali się w organizowane czyny społeczne, dzięki którym zmieniał się ustawicznie obraz komendy. Tak miedzy innymi w roku 1984 powstał obiekt wspinalni, który do dnia dzisiejszego służy nienagannie wszystkim strażakom, podnosząc ich sprawność fizyczną oraz doskonaląc umiejętności pracy na wysokości.
Jako służba, która bierze czynny udział w licznych akcjach ratowniczych w tym również ratując środowisko naturalne, w którym żyjemy, bardzo bliska była nam zawsze dbałość o to zagadnienie. Stworzyliśmy w otoczeniu naszej komendy oazę zieleni, która z należytą troską jest pielęgnowana przez naszych pracowników.
Mając na uwadze dotychczasową 35-letnią wyróżniającą się działalność i osiągnięcia Zawodowej Straży Pożarnej we Wrześni, jej wkład w dzieło ochrony mienia społecznego i indywidualnego obywateli, zmniejszenia pożarów i klęsk żywiołowych, Rada Narodowa Miasta i Gminy widziała potrzebę podkreślenia rangi i zasług tej jednostki dla społeczeństwa Ziemi Wrześińskiej poprzez nadanie jej sztandaru.
W roku 1986 jednostka obchodziła jubileusz 35 lecia powstania Zawodowej Straży Pożarnej we Wrześni połączony z uroczystością wręczenia sztandaru i odznaczenia go „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa". Był to wyraz uznania społecznego dla trudnej, humanitarnej i odpowiedzialnej służby tutejszych pożarników przez cały okres ich działalności służbowej.


Sikawka z 1918 roku


 

W obchodach jubileuszowych brali udział delegaci dziesięciu państw socjalistycznych, uczestników XVII Konferencji Organów Ochrony Przeciwpożarowej. W trakcie uroczystości delegacja wrzesińskich pożarników oraz zaproszonych gości złożyła wieńce u stóp pomnika Dzieci Wrzesińskich, pod którym strażacy wraz z harcerzami pełnili wartę honorową. Największe emocje dla licznie zgromadzonych mieszkańców Wrześni i okolic wzbudziła defilada pododdziałów strażackich.
Rok 1992 zapoczątkował tworzenie w kraju nowego układu; społeczeństwo a bezpieczeństwo publiczne. Z dniem 1 lipca 1992 roku powołano Państwową Straż Pożarną, wyznaczając służbie pożarniczej nową rolę w państwie. Oprócz gaszenia pożarów straż pożarna została zobowiązana do realizacji zadań obejmujących szeroko rozumiane ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne, wodne, przedmedyczne i inne wynikające ze specyfiki danego rejonu działania.
Reforma powyższa spowodowała przekształcenie Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej, w skład której weszła Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza we Wrześni. W dniu 15 lipca 1992 roku w świetlicy tut. Komendy odbyło się uroczyste ślubowanie wszystkich pracowników Komendy połączone z wręczeniem nowych aktów nominacyjnych.
Pomimo tego, iż jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, znajdujące się na terenie rejonu, weszły w utrzymanie samorządów lokalnych, pozostał nierozerwalny kontakt pomiędzy nimi a Komendą Rejonową. Jedność ta pozostaje z uwagi na wspólny cel jaki realizuje Zawodowa i Ochotnicza Straż Pożarna tj. przede wszystkim ratowanie życia i zdrowia ludzkiego.
Kolejne lata od ukazania się Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej oraz Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, były okresem wdrażania systemowych rozwiązań prawnych, regulujących funkcjonowanie, w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, podstawowych ogniw Państwowej Straży Pożarnej.


st. bryg. Henryk Zasada
Komendant Powiatowy

Ustawa o PSP stanowiąc o uruchomieniu KSRG, umocowała go bardzo wysoko w systemie bezpieczeństwa państwa, a zachodząc na szczebel podstawowy w systemie bezpieczeństwa rejonu. Dopełniając tego obowiązku jednostka ratowniczo-gaśnicza jako jednostka wiodąca w strukturze KSRG i wytypowane jednostki OSP, które zostały do tego systemu włączone w 1995 roku.
Rok 1999 to kolejna zmiana administracyjna naszego państwa, która również zmieniała nazewnictwo na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz jej teren działania do obszaru nowo powstałego powiatu wrzesińskiego.
W dniu 9 czerwca na wrzesińskim rynku odbyła się podniosła uroczystość z okazji jubileuszu 50 - lecia powołania do życia Zawodowej Straży Pożarnej we Wrześni. Podczas uroczystego apelu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni otrzymała sztandar i odznaczona została srebrnym medalem "Za Zasługi Dla Pożarnictwa". Fundatorem sztandaru byli druhowie ochotnicy z terenu powiatu wrzesińskiego. Uroczysty apel zakończyła defilada, w której udział wzięły: kompania honorowa Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, kompania i poczty sztandarowe ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wrzesińskiego oraz pojazdy mechaniczne będące na wyposażeniu KP PSP i OSP.


mł. bryg. Andrzej Janka
Komendant Powiatowy

Wysoko oceniana jest działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni przez zwierzchników służbowych oraz samorząd powiatowy i samorządy gminne. Wymownym dowodem tego są liczne wyróżnienia przyznawane jednostce za wyniki uzyskiwane w służbie i szkoleniu. Strażacy ratownicy podchodzą do każdej akcji ratowniczo-gaśniczej oraz podczas zwalczania klęsk żywiołowych (Kuźnia Raciborska -pożar lasu w 1992, akcja powodziowa w 1997) z dużym profesjonalizmem i zaangażowaniem. Cechy te zauważa nasze społeczeństwo, które obdarzyło nas wysokim zaufaniem.
Dziś Komenda Powiatowa PSP we Wrześni chroni wraz z ochotniczymi strażami pożarnymi teren powiatu wrzesińskiego. Dobrze przygotowana załoga jest stale wyposażana w najnowocześniejszy sprzęt.