MENU

PODSTRONA

Zasady obsługi osób posługujących się językiem migowym

1. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni wykorzystuje się następujące środki wspierające komunikowanie się:
• strony internetowe KP PSP,
• pocztę elektroniczną,
• faksy.
2. Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.
3. KP PSP zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika
4. KP PSP zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumaczy PJM, SJM lub SKOGN wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego, na zasadach określonych w art. 12 ustawy.
5. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
6. Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się do KP PSP , co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.
7. Zgłoszenia można dokonać:
• elektronicznie na adres: kppspwrzesnia@psp.wlkp.pl
• faksem na nr: (61) 222-07-77,
• osobiście na piśmie w sekretariacie KP PSP
Dokument wprowadzający powyższe zasady.