PODSTRONA

Bieżące

Motopompa szlamowa przewoźna o wydajności minimum 11.000dm3/min..

2017.12.15 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz

2017.12.13 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

2017.12.13 - Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Września, dnia 5 grudnia 2017 r

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, 62-300 Września ul. Wrocławska 44 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę motopompy szlamowej przewoźnej o wydajności minimum 11.000dm3/min.

Pliki do pobrania:
* Ogłoszenie o zamówieniu – pobierz pdf.
* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz pdf.
* Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy – pobierz docx. pobierz pdf.
* Załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy – pobierz pdf.
* Załącznik nr 3 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia – pobierz docx. pobierz pdf.
* Załącznik nr 4 do SIWZ zobowiązanie do udostępnienia zasobów – pobierz docx. pobierz pdf.
* Załącznik nr 5 do SIWZ oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu – pobierz docx. pobierz pdf.
* Załącznik nr 6 do SIWZ oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – pobierz docx. pobierz pdf.

* Załącznik nr 7 do SIWZ grupa kapitałowa – pobierz docx. pobierz pdf.