MENU

PODSTRONA

Przechowywanie i sprzedaż materiałów pirotechnicznych

Materiały pirotechniczne należy przechowywać i sprzedawać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Przechowywanie i sprzedaż materiałów pirotechnicznych w ilościach do 1000 kg może odbywać się pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:
1. Pomieszczenia powinny być wydzielone pożarowo.
2. Dopuszczalna ilość przechowywanych materiałów w obiekcie nie może przekraczać:
    a. w magazynie – 1000 kg,
    b. w magazynie podręcznym sklepu – 300 kg,
    c. w pomieszczeniach sprzedaży detalicznej – 100 kg.
3. Wyroby powinny być przechowywane w opakowaniach fabrycznych, zaopatrzonych w instrukcję użytkowania.
4. Dopuszcza się ekspozycję w witrynach sklepowych pojedynczych egzemplarzy wyrobów.
5. Zabrania się stosowania ognia otwartego i demonstrowania działania wyrobów w pomieszczeniach.
6. Zabrania się stosowania ogrzewania elektrycznego pomieszczeń.
7. Instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania jak dla pomieszczeń zagrożonych pożarem.
8. Powłoki ścian, sufitów i podług powinny być co najmniej trudno zapalne.
9. Pomieszczenia powinny posiadać co najmniej wentylację grawitacyjną.

Przy stosowaniu materiałów pirotechnicznych w ilościach przekraczających 1000 kg mają zastosowanie przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym materiałów wybuchowych.

Używając wyrobów pirotechnicznych należy pamiętać, że w wielu przypadkach wojewodowie lub władze samorządowe prawem miejscowym wprowadzają zakaz lub ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, a możliwość organizowania pokazów uzależniają od uzgodnienia ich z właściwymi organami PSP.

Aby zabawa z fajerwerkami była przyjemnością, muszą być one używane w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej apelują i przypominają:
  • wszystkie fajerwerki dopuszczone do sprzedaży powinny posiadać instrukcję, określającą zasady bezpiecznego użytkowania, numer katalogowy produktu, nazwę producenta lub nazwę importera, znak dopuszczenia produktu do sprzedaży oraz oznaczenie zawierające nazwę wyrobu, symbol klasy,
  • na opakowaniu powinna być także podana data ważności produktu,
  • korzystając z fajerwerków pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności, przede wszystkim przeczytajmy najpierw instrukcję obsługi,
  • nie używajmy fajerwerków w grupie osób i w miejscach, w których mogą one spowodować pożar,
  • fajerwerków nie wolno odpalać z ręki, na balkonie, z okna,
  • pamiętajmy, że nie wolno rozbierać fajerwerków, podchodzić do niewybuchów i ponownie próbować je odpalać,
  • nie należy kierować nie odpalonych fajerwerków w stronę inną niż do góry, stawiać fajerwerków odwrotnie niż jest to wskazane na opakowaniu,
  • w czasie odpalania petard powinniśmy szczególnie uważać na dzieci, fajerwerkami i petardami zajmować się mogą tylko osoby dorosłe,
  • pamiętajmy, że huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy, zadbajmy więc, by czworonogi nie były narażone na odgłosy wybuchów.